algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Nieuw Artiest Talent 2017

 

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de website Nieuw Artiest Talent Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via Nieuw Artiest Talent aangeboden diensten en voor het plaatsen van artikelen, Video,muziek, berichten en/of oproepen.

Artikel 2 Websites derden

Op nieuwartiesttalent.nl zijn links opgenomen naar websites van derden. Nieuw Artiest Talent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3 Gebruik

Het gebruik van de website van Nieuw Artiest Talent door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico. Nieuwartiesttalent is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website van nieuwartiesttalent te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere – doch niet uitsluitend – verstaan:
– Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (Bedrijfs)informatie;
– Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
– Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het aanbieden van diensten, plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;
– Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid;
– Het doen van politieke uitlatingen;
– Het doen van discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
– Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van nieuwartiesttalent c.q. Het hinderen van de werking van de website van nieuwartiesttalent.

Artikel 4 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de website van nieuwartiesttalent persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het privacystatement.

 Artikel 5 Uitsluiting

nieuwartiesttalent gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vermelding en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
a. er sprake is van oneigenlijk gebruik of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via nieuwartiesttalent aangeboden faciliteiten;
b. nieuwartiesttalent ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

c. Als u opname  plaats die niet van u is wordt u uitgesloten van deelnamen.  Alleen met toestemming mag je opnames plaatsen. Uitbetalen gewonnen Prijzengeld is in Iraanse Rial.

Artikel 6 Onderhoud/storingen

  1. nieuwartiesttalent spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de website van nieuwartiesttalent te verschaffen. Nieuwartiesttalent kan (onderdelen van) de website van nieuwartiesttalent echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. nieuwartiesttalent zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
    2. nieuwartiesttalent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website van nieuwartiesttalent.

Artikel 7 Wijziging dienstverlening

  1. nieuwartiesttalent mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten en informatie die zij via de website van nieuwartiesttalent aanbiedt. Nieuwartiesttalent zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
    2. nieuwartiesttalent mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de website van nieuwartiesttalent of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot nieuwartiesttalent, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door nieuwartiesttalent geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij nieuwartiesttalent           Belangen, tenzij anders is aangegeven.
    2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de website van nieuwartiesttalent te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

nieuwartiesttalent is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website van nieuwartiesttalent, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van nieuwartiesttalent of haar medewerkers.
2. De informatie op de website van nieuwartiesttalent kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Nieuwartiesttalent raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 10 Algemeen

  1. Door het gebruik van de website van nieuwartiesttalent gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacystatement.
    2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt via een e-mailbericht.
    3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd.

Artikel 11 PRIJZENGELD

Heb jij een Talent zoals zingen, dansen of acteren?

Maak kans op 500.000.Iraanse Rial

spelregels:maak een filmpje en plaats het op nieuwartiestalent.nl

Wij kijken alle ingezonden filmpjes met onze jury leden welke talent heeft gewonnen, met zingen, dansenen acteren.

Wil je straks dat jouw talent wordt gezien geef je snel op laat iemand een opname maken en stuur het op. Geld verdienen met jou talent en kans maken op een contract. verdien geld pak die kans ?.